Kan rovfiskar och bottenväxter hjälpa Östersjön?

Det är ingen nyhet att Östersjön inte mår bra. Kustbestånden av gädda och abborre har på vissa ställen minskat avsevärt, och samtidigt har många bottenväxter minskat i utbredning och delvis ersatts av återkommande algblomningar. Inom PlantFish tror vi att dessa två problem är starkt kopplade, och att lösningarna finns i en ekosystembaserad ansats inom forskning och förvaltning.

När vi lägger ihop resultat från tidigare studier tyder flera studier på att rovfisken och bottenvegetationen ingår i ett intrikat ekologiskt samspel, som gör att om rovfisken försvinner så försämras förutsättningarna för vegetationen, och vise versa. Detta skulle dock kunna betyda att åtgärder som skapar friska rovfiskbestånd gynnar vegetationen, och vice versa. Det skulle också kunna öka de naturvärden och ekosystemtjänster som både rovfisken och vegetationen troligen bidrar till (t ex hållbart fiske, minskad kusterosion och klart vatten).

En forskargrupp med skiftande bakgrund

Inom projektet PlantFish är vi en grupp forskare med skiftande bakgrund som nu tillsammans undersöker kopplingarna mellan rovfisk och bottenvegetation i Östersjöns kustområden. Vi studerar också hur man inom förvaltningen kan använda denna kunskap för att i framtiden förvalta skärgårdens ekosystem.

Unikt dataset över kustfisk

Dels undersöker vi vilken betydelse bottenvegetation har för rovfiskens föryngring, samt hur kustzonsexploatering –t ex småbåtshamnar och bryggor – påverkar vegetationen och fiskbestånden. Till vår hjälp har vi bl a ett unikt dataset med flera tusen undersökningar av fisk och vegetation längs Östersjökusten.

Storskaligt samarbete med länsstyrelser och fiskerättsägare

Vi undersöker också om starka bestånd av rovfisk kan minska algblomningar och gynna bottenväxter, genom att hålla mindre rovfiskar (t ex spigg) och därigenom gynna de små kräftdjur och snäckor som äter algerna. Under 2014 genomförde vi i samarbete med länsstyrelser och fiskerättsägare en storskalig fältundersökning av fisk, bottenväxter och andra organismer i 32 områden längs kusten. Under 2015 kommer vi göra kompletterande experiment på Askö fältstation. Där kommer vi dels undersöka hur stora rovfiskar påverkar födovävar, och dels  hur olika typer av växter (t ex rödlista arter) påverkar ekosystemens tålighet mot stress.

Från vetenskap till rådgivning

Vi kommer kontinuerligt översätta de vetenskapliga resultaten från PlantFish till råd och riktlinjer om hur en integrerad förvaltning av rovfiskbestånd och bottenvegetation skulle kunna förbättra Östersjöns hälsa.

Om du har några frågor om projektet, våra resultat eller oss i teamet, tveka inte att kontakta oss!

Om rovfisken försvinner så försämras förutsättningarna för vegetationen, och vice versa.